Munkavédelmi megbízott

Munkavédelmi tanácsadás Nyíregyházán

Természetes igény, hogy minden munkavállaló kulturált környezetben, egészséges és biztonságos körülmények között végezhesse munkáját. A munkakörnyezet és a munkafeltételek kihatnak a munkavállaló egészségére, életfeltételeire, valamint a gazdasági eredményekre is. Az egészséges munkakörülmények biztosítása, ezek fenntartása, fejlesztése, a vezetés és az alkalmazottak együttműködése, a baleset és baleseti ártalmak megelőzése, ezek tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, bővítése, ellenőrzése és szankcionálása tartoznak a munkavédelem általános fogalmi körébe.

A munkavédelem célja

A társadalmi-gazdasági változások megkövetelik a munkavédelmi előírások tartalmának és szerkezetének folyamatos korszerűsítését. Jelentőségük egyre nő, követelményeik mindinkább integrálódnak a gazdasági folyamatokban. A munkavédelemről szóló törvények, valamint a módosítások önmagukban nem oldják meg a problémákat, de jogalapot teremtenek a követelmények érvényesítéséhez. A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények összessége, amelyet törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere támogat. A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól.

Miért kell munkavédelmi szakembert alkalmazni?

A törvényi előírásokon túl, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg. Ha valamely tevékenységet jogszabály munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli. Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, munkaeszköz esetében a munkavédelmi megfelelőséget igazoló tanúsítás, hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetében a hatósági engedély megléte. Az előírt vizsgálat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Ha munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, megfelelőségét az üzemeltető munkáltatónak soron kívül vizsgálnia kell. A vizsgálat elvégzéséig annak működését, illetve használatát meg kell tiltani. A vizsgálat elvégzése szintén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Kinek kötelező munkavédelmi szakembert alkalmazni?

A munkavédelmi törvény végrehajtási rendelete - 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet – kimondja, hogy a munkáltatók tevékenységük alapján mely munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak. (EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó a NACE Rev. 2. (magyar nyelvű megfelelője, a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere: TEÁOR ’08). Ennek megfelelően meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan a jogszabályban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni.

Miből áll egy munkavédelmi szakember munkája?

 • elvégzi a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokat
 • elvégzi az időszakos biztonsági felülvizsgálatot
 • közreműködik a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
 • elvégzi a munkáltatói munkavédelmi ellenőrzéseket és megtartja a szemléket
 • közreműködik a mentési terv készítésében
 • kidolgozza a megelőzési stratégia munkabiztonsági részét
 • közreműködik a kockázatértékelés elvégzésében és a munkavédelmi oktatásban
 • kivizsgálja az esetleges munkabaleseteket
 • kapcsolatot tart a munkavédelmi hatósággal

Melyek a leggyakoribb munkavédelmi hiányosságok?

 • a munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása
 • az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása
 • a soron kívüli ellenőrzés elmulasztása
 • a munkavédelmi kockázatértékelés elmulasztása
 • a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya

Mekkora mértékűek a munkavédelmi bírságok?

A munkavédelmi bírság összege 50.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedhet, a mértéke függ:

 • a veszélyeztetés mértékétől
 • a veszélyeztetett munkavállalók számától
 • a veszélyeztetés időtartamától és annak ismétlődő jellegétől
 • a megsértett jogszabályi előírások számától
 • a veszélyeztetés várható következményétől
 • az esetleges sérülés és egészségkárosodás mértékétől

Miben tud segíteni a Viridium?

 • Munkavédelmi szabályzat készítése, időszakos felülvizsgálata
 • Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása
 • Munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
 • Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása
 • Időszakos munkavédelmi helyszíni bejárások megtartása, dokumentálása
 • Építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok

 

Amennyiben kérdése van, kérjük adja meg elérhetőségét az alábbi űrlapon. Munkatársunk hamarosan felkeresi Önt.